Algemene voorwaarden

www.mijnvoetbaltrainer.nl / Mijnvoetbalttrainer.nl is een initiatief van MVT BV.

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op "mijnvoetbaltrainer" (alle pagina's vallend binnen het domein www.mijnvoetbaltrainer.nl) berusten bij MVT BV.
Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVT BV informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

MVT BV aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat MVT BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MVT BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

MVT BV beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. MVT BV kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat:

  1. het gebruik van andere bezoekers stoort,
  2. het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of
  3. de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor deelname aan mijnvoetbaltrainer zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Bereik van de voorwaarden

Abonnees, die zich hebben aangemeld voor mijnvoetbaltrainer.nl, verklaren de diensten van mijnvoetbaltrainer te gebruiken in overeenkomst met deze voorwaarden. Iemand wordt als abonnee aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Na registratie is de abonnee abonnementsgeld verschuldigd.

Voorwaarden voor de aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Mijnvoetbaltrainer moet u als abonnee bij Mijnvoetbaltrainer geregistreerd staan. De abonnee is verplicht om de aanmeldingsgegevens actueel te houden. De aangeboden diensten van Mijnvoetbaltrainer zijn uitsluitend bestemd voor de abonnee en dus strikt persoonlijk.

Voorwaarden voor betaling

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Mijnvoetbaltrainer dienen de kosten van het abonnement vooraf te worden voldaan. Betalingen van abonnementsgelden worden door Mollie verwerkt.

Abonnement en opzegging daarvan

Iemand wordt als abonnee aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Na registratie is de abonnee abonnementsgeld verschuldigd. De kosten van het abonnementsgeld zijn vóór registratie kenbaar gemaakt. Het abonnement bestaat uit een lidmaatschap van 50 (1 maand), 150 (3 maanden), 200 (half seizoen, 5 maanden) of 400 (heel seizoen) credits met een maximale geldigheidsduur van 12 maanden.
Met een abonnement kan de abonnee gebruik maken van de diensten van Mijnvoetbaltrainer gedurende 1 t/m 12 maanden of gedurende het verbruik van het aantal credits.

De credits worden als volgt afgeschreven: inloggen 1 credit. Het aantal credits en de looptijd van het abonnement zijn inzichtelijk op de eigen account van de abonnee. Voor het verstrijken van de looptijd van het abonnement of het aantal credits wordt de abonnee de mogelijkheid geboden op het abonnement opnieuw af te sluiten. Bij het tussentijds beëindigen of indien er tussentijds geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Mijnvoetbaltrainer zal geen restitutie van het abonnement worden verleend. Mijnvoetbaltrainer behoudt zich het recht om de kosten van het abonnement uitsluitend na afloop van het abonnement te wijzigen.

Bescherming van materiaal door auteursrecht

Op alle diensten van Mijnvoetbaltrainer is auteursrecht van toepassing. Het downloaden en gebruiken van materiaal, dat door Mijnvoetbaltrainer ter beschikking wordt gesteld en wordt beschermd door de auteurswet, is uitsluitend toegelaten voor het privé gebruik van de abonnee, onder voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVT BV informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan (uitgezonderd is eigen account op Mijnvoetbaltrainer) en/of te verspreiden. Het is de abonnee niet toegestaan om de diensten van Mijnvoetbaltrainer voor andere commerciële doeleinden te gebruiken.

Informatie van derden, producten en diensten Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door MVT BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MVT BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. MVT BV aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan Mijnvoetbaltrainer per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Mijnvoetbaltrainer adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan MVT BV te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan MVT BV per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Mijnvoetbaltrainer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Mijnvoetbaltrainer geen enkele aansprakelijkheid wat betreft

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
  3. het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan MVT BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden,
  4. het verlies van gegevens,
  5. downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  6. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. Wijzigingen Mijnvoetbaltrainer behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.